СЭМСГЭР

Бөс бараа зэргийн элэгдэж нимгэрсэн байдал.