СЭВҮҮН II

Хэрээс хэтэрхий дээгүүр зан байдалтай: сэвүүн зантай (дээгүүр зантай), сэвүүн дэлгэрэнгүй... (хэрээс хэтэрсэн санаатай).

сэвүүн зантай дээгүүр зантай
сэвүүн санаатай хирээс хэтэрсэн санаатай
Ижил үг:

СЭВҮҮН I