нуруугаа авах
а. Нуруугаа гэмтээх; б. Морь малын дагьж халшрах