салхи авах
а. Салхинд цохиулах; б. [шилжсэн] Ан амьтан ямар нэгэн зүйлийн үнэрийг салхиар сэрж мэдрэх