эмээл авах
а. Морины эмээл авах; б. Эмээл худалдан авах