СУУХ III

1. Бусдад өгөх аяны бэлэг;


2. Дайнд ялагдагсдаас авах татвар.

Ижил үг:

СУУХ I

СУУХ II

СУУХ IV