авах танаггүй
хэрэглэх аргагүй, хэрэгцээгүй, дэмий