гартаа авах
эрх мэдэлдээ оруулж эзэмших, өөрийн эрхшээлд оруулах