ширээ авах
а. Ширээ худалдан авах; б. Үйлчилгээний газраас тусгай бэлтгэсэн идэш ууш бүхий ширээ захиалж авах