хэл авах
бусдаас хариу үг, чимээ лавлан мэдэх, хэл мэдээ сонсох