СУВАЙЛАХ

Малын сувайг нь ялгаж тусгаарлах: хонь сувайлах (сувай хонийг нь ялгах).