ус авах
а. Ус зөөж авчрах; б. Усны аюулд өртөх; в. Эмчлэх буюу шинжлэх зорилгоор ямар нэгэн эрхтэнд тогтсон усыг гаргах