мэдээ авах
бүртгэл, дүн, мэдээлэл, тодорхойлолт авах