хүүхэд авах
а. Хүүхэд үрчлэн авч өсгөх; б. Цэцэрлэг яслиас хүүхэд авчрах