байр авах
а. Орон сууцтай болох; б. Тэмцээнд байр эзлэх