эдийн солилцоо самуурах

бодисын солилцооны хэвийн үйл ажиллагаа алдагдах