ухаан самуурах
а. Санаж бодсоноо буруу хазгай хэлэх; б. [шилжсэн] Ухаан балайрах, мангуурах, уймрах