салхи татуулан зөрөх
ойшоох ч үгүй, үл тоосон байдалтай өнгөрөн гарах