САЛГУУР

Нийлсэн байсан зүйлсийг салгах төхөөрөмж: салгуур боомт (задалж, залгаж болохуйц хэсгүүдээс бүрдсэн, дэлгэрэнгүй...