пяс няс хийх
хуурай гишүү, мөчир зэргийн чад хийн хугарах