өшиж хорсох
хохирол учруулсан этгээдээс хариу авахыг ихэд хүсэж бодох