өтөл боол
/ хуучирсан /
овгийн гишүүдийн нэг хэсгийн нэр