ӨӨХЛӨЛ

Өөхлөх байдал: малын өөхлөл (мал тарга тэвээрэг авсан нь).