өнөр жил
хур тунадастай, өвс ногоо арвин ургасан сайхан жил