өнөр олон
а. Олон түмэн; б. Ямар нэгэн зүйл тоо хэмжээний хувьд их, олон