өгөөмөр хур
өвс ургамал, тариа ногооны ургалтад сайнаар нөлөөлсөн хур