өгөөмөр устай худаг
ус элбэг, ундарга сайтай худаг