талбай өвстөх
талбайн ургамалтай хамт зэрлэг өвс холилдон ургах