ООХ
/ амьтан /

Алганы төрлийн нэгэн зүйл махчин загас, бие хавчгар, ар төвгөр, өвөр мохоо, ам том, хайрс жижиг бөгөөд дүгрэг, хэвлийн дэлгэрэнгүй...