ОЛСЧИН

Олс хийхдээ чадамгай хүн: олсчин хүн (олсоор бүтээгдэхүүн хийдэг хүн).