ОГЛОЛОХ

Дахин дахин огло татуулах, энд тэндгүй огло татуулах: мод оглолох (мод үндсээрээ ховхрон унах).