овойлгон сагсайлгах
а. Ямар нэг зүйлийг эмх замбараагүй нэг газар цуглуулан бөөгнөрүүлэх; б. [шилжсэн] Ихэд магтан хөөргөх