АРВАГАНАХ

Арвагар юмны арвага арвага хөдлөх: шавж арваганах (хорхой шавж арвага арвага хөдлөх), хорхой дэлгэрэнгүй... (хорхой сарваганан хөдлөх) - Олон хөлт шавж арваганан гүйх мэт болов. Ц.Очир. Гүйдэлтэй газар.

шавж арваганах

хорхой шавж арвага арвага хөдлөх

хорхой арваганах хорхой сарваганан хөдлөх