АРАЛДИ I
/ хөгжим /

Эрдэм ухаан хурц ялгуум байхын бэлгэдэл болсон зэмсгийн нэр.

Ижил үг:

АРАЛДИ II