НАЙМААД

1. Тус бүр найм: хүн бүрд наймаад (тус бүр наймыг өгөх);


2. Найм орчим: наймаадыг авах (найм орчим тооны зүйл авах).

хүн бүрд наймаад тус бүр наймыг өгөх
наймаадыг авах найм орчим тооны зүйл авах