НАЗГАЙРАЛТ

Ажил хэрэгтээ ид‎эвхтэй хандалгүй, хойргоших үйл явцын үр дүнг заасан нэр.