НАЗГАЙТАХ

Назгай байдал гаргах: назгайтах шинжтэй (залхууран хойргоших байдал бүхий).