шашин номын мяндагтан
шашин номын эрдэмд мэргэшсэн хүн