АНДАШГҮЙ

Андуурч ташаарах юмгүй, тодорхой: андашгүй мэдэгдэх (тодорхой мэдэгдэх), андашгүй дэлгэрэнгүй... (тодорхой танигдах) - Тэнүүн говь андашгүй тэмээний мөр дүүрэн. Д.Нямаа. Тэмээний нутаг.

андашгүй мэдэгдэх тодорхой мэдэгдэх
андашгүй танигдах тодорхой танигдах