ангич чанар

а. Ангийн эрх ашгийн үүднээс хандах чанар - Түүхийн үзэгдэлд хандах ангич байр суурийг алдсан. “Цог” сэтгүүл; б. [уран зохиол] Зохиолын утга агуулга, хэлбэр төрхөд шингэсэн улс төрийн санаа