АНДАГАН
/ хуучирсан /

Андгай - Анд нарын тэдгээр солилцсон эд юмсыг бэлэг, үгсийг “андаган” буюу тангараг дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор. Халх товчоон.