МИНУТ

1. Нэг цагийг жар хуваасны нэг хэм, жаран секунд: арван минут, хорин минут - Одоо ердөө арван дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн;


2. Өнцөг ба нумны хэмжүүрийн нэгж: градусыг жар хуваасны нэг.