ЛОГЛОГОРДОХ

Хэтэрхий логлогор болох, логлогорын учир зохисгүйдэх.