ЛОГАРИФМ

Тоог зэрэг дэвшүүлэхэд өгөгдсөн тоо: аравтын логарифм (а=10 суурьтай логарифм), логарифмын дэлгэрэнгүй... (аливаа тооны 10 юмуу е суурьтай логарифмын утгын жагсаалт), логарифмын шугам (тоон дээр хийх үйлдлийг тэдгээр тооны логарифмын үйлдлээр сольж, бодолтын ажиллагааг хөнгөвчилдөг тооцооны багаж).

аравтын логарифм а=10 суурьтай логарифм
логарифмын хүснэгт аливаа тооны 10 юмуу е суурьтай логарифмын утгын жагсаалт
логарифмын шугам тоон дээр хийх үйлдлийг тэдгээр тооны логарифмын үйлдлээр сольж, бодолтын ажиллагааг хөнгөвчилдөг тооцооны багаж