ЛИТР

Хэмжилтийн метрийн систем дэх эзлэхүүн багтаамжийн нэгж; мянган шоо сантиметртэй тэнцэх шингэний эзлэхүүний дэлгэрэнгүй...