КАЛЬКА

1. Гэрэлтүүлэх цаас; гэрэлтүүлэх даавуу;


2. Хуулбар, буулгавар: калька цаас (гэрэлтдэг цаас), кальканд буулгах (гэрэлтдэг цаасанд буулгах);
3. Хуулбар үг.

калька цаас гэрэлтдэг цаас
кальканд буулгах гэрэлтдэг цаасанд буулгах