календарь дээр тэмдэглэх
цаг тооны бичиг дээр тэмдэглэх