ИЧИМДЭГ

1. Нэн ичингүй зан: ичимдэг зантай (нэн ичингүй зантай);


2. [яриа] Бэлгэ эрхтэн: ичимдэг эрхтэн (бэлгэ эрхтэн).

ичимдэг зантай

нэн ичингүй зантай

ичимдэг эрхтэн бэлгэ эрхтэн