иоджуулсан ус
хүнсэнд хэрэглэх зорилгоор иодоор баяжуулсан ус