АМУУЧИН
/ хуучирсан /

Амуу тариа таригч, улсын амуу тариаг хадгалдаг хүмүүс - Амуучныг харьяат мянгадаас томилон гаргуулсныг дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор. Халх товчоон.